Zásady ochrany osobných údajov

Skrolujte nižšie

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), a teda že:

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho základu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu. Plníme podľa článku 13 a 14 Nariadenia informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov. Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona a Nariadenia.

Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Aesthe-Med SK s. r. o. ako prevádzkovateľa, vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás zrozumiteľné, prehľadné a praktické:

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov na webových stránkach https://www.polytech.sk/ podľa § 5 písm. o) Zákona a čl. 4 ods. 7 Nariadenia  je spoločnosť:

Aesthe-Med SK s. r. o.

Sídlo: Mlynské luhy 80, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 52 210 600
DIČ: 2120960039

IČ DPH: SK2120960039

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 135414/B

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.  Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať elektronicky na e-mail: info@aesthe-med.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu.

Na aké účely a na akom právnom základe  spracovávame vaše údaje?

Spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám vo väčšine prípadov sami poskytli, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie tovarov a služieb - plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, uzavretie a následné plnenie zmluvy. Presný rozsah spracúvania závisí od predmetu zmluvy, ale ide najmä o meno, priezvisko, adresu, či telefónne číslo. Osobné údaje za týmto účelom uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a v nevyhnutnom rozsahu do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie vašich prípadných právnych nárokov.  

Právnym základom spracúvania je §13 ods. 1 písm. b) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy.

Plnenie zákonných účtovných a daňových povinností

Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Osobné údaje za týmto účelom uchovávame po dobu archivácie určenej príslušnými právnymi predpismi.

Právnym základom spracúvania je §13 ods. 1 písm. c) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi – plnenie zákonných povinností.

Marketing – zasielanie newslettrov

Vaše osobné údaje (email a meno) v minimálnej miere využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky/faktúry. Právnym základom spracúvania je v danom prípade §13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - náš oprávnený záujem uskutočňovať priamy marketing voči našim zákazníkom.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov. Právnym základom spracúvania je v danom prípade §13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas.

V oboch prípadoch môžete proti spracúvaniu namietať resp. svoj súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili, prípadne e-mailom na info@aesthe-med.sk.

Fotografická dokumentácia, referencie

Iba na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie spolu s Vašim menom a vekom na svojich stránkach a profiloch na sociálnych sieťach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Právnym základom spracúvania je §13 ods. 1 písm. a) a §16 ods. 2 psím. a) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas.

Zapojenie sa do záručného programu

V prípade vášho záujmu môžeme vaše údaje spracúvať taktiež za účelom vášho zapojenia sa do záručného programu. Údaje sú spracúvané na základe vášho písomného súhlasu. Súhlas je udeľovaný po dobu trvania záručného programu a je ho možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Právnym základom spracúvania je §13 ods. 1 písm. a) a §16 ods. 2 psím. a) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas.

Odpovede na vaše otázky

Vaše osobné údaje spracúvame aj pre účely zabezpečenia odpovedí na vaše otázky, a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mail a opis vášho problému. Údaje sú spracúvané na základe vášho súhlasu udeleného pri odoslaní vašej otázky. Súhlas je udeľovaný po dobu úplného vyriešenia vašej otázky a je ho možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.  

Právnym základom spracúvania je §13 ods. 1 písm. a) a §16 ods. 2 psím. a) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas.

V prípade, že je otázka zasielaná nášmu spolupracujúcemu lekárovi, tento následne spracúva vaše osobné údaje vo vlastnom mene ako prevádzkovateľ.

Zabezpečenie našich prípadných právnych nárokov

V nevyhnutnom rozsahu môžeme spracúvať vaše osobné údaje za účelom nášho oprávneného záujmu zabezpečiť a vymáhať  naše prípadné právne nároky. Osobné údaje za týmto účelom uchovávame do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie prípadných právnych nárokov.

Právnym základom spracúvania je v danom prípade §13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem zabezpečiť a vymáhať naše prípadné právne nároky.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok môžeme zaznamenávať vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Taktiež môžeme používať cookies na meranie návštevnosti webu.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať priamo v prehliadači, ktorý používate:

Chrome,

Firefox,

Internet Explorer,

alebo iné.

Pokiaľ vás zaujímajú cookies viac, ďalšie informácie nájdete v sekcii Cookies Policy.

Sociálne siete

Na sociálnych sieťach prevádzkujeme profily pre naše produkty a služby. V danom prípade máme iba obmedzené oprávnenia pri spracúvaní vašich osobných údajov a je potrebné sa oboznámiť s podmienkami ochrany osobných údajov konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej siete.

Facebook a Instagram

Osobné údaje pre sociálne siete Facebook a Instagram spracúva spoločnosť Facebook Ireland Ltd. Podmienky spracúvania osobných údajov možno nájsť na https://www.facebook.com/policy a na https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav.

V rámci našich profilov na týchto sociálnych sieťach môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov na rôzne účely, pričom s ohľadom na účel spracúvania sa môžeme nachádzať v rôznom postavení vo vzťahu k prevádzkovateľovi týchto sociálnych sietí:

  • Správa nášho profilu – v danom prípade sme v postavení prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnych sietí v postavení sprostredkovateľa. V rámci tohto účelu môžu byť z našej strany využívané služby poskytované prevádzkovateľom sociálnej siete ako napr. „data file customs audiences“ slúžiaca na správu publika pri realizovaní reklamných kampaní alebo „measurement and analytics“ slúžiaca na meranie výkonnosti a dosahu reklamných kampaní. K tomuto spracúvaniu dôjde v prípade vašej interakcie s našim profilom resp. s našimi kampaňami. Na spracúvanie osobných údajov sa uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing
  • Štatistické údaje - za účelom analyzovania prevádzky našich profilov na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky) nám prevádzkovateľ sociálnej siete poskytuje štatistické údaje v anonymizovanej forme. V danom prípade sme s ohľadom na spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov za týmto účelom možno nájsť tu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Na našej Službe je uvedená ikona Facebook, ako aj Instagram. Ak kliknete na tieto ikony, pričom ste súčasne prihlásený/á na svojom účte na Facebooku alebo Instagrame, môže prevádzkovateľ sociálnej siete vašu návštevu priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prevádzkovateľ sociálnej siete ukladá získané údaje o vás a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojov. Po skončení používania sociálnych sietí vám odporúčame vždy sa odhlásiť. Pre bližšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sociálnych sietí a vašich právach je potrebné sa oboznámiť s ich podmienkami spracúvania (uvedené vyššie).

Odkiaľ získavame vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť vami požadované služby. V prípade ak nemáme osobné údaje priamo od Vás, tak sme ich pravdepodobne získali od našich zmluvných partnerov.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky dostupné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä:

Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).

Zabezpečeným prístupom do našich telefónov (zabezpečené heslom a čítačkou odtlačkov prstov).

Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielanie (zabezpečené menom a heslom).

Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).

Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).

Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

Pravidelnou aktualizáciou softvéru.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Pre zaistenie riadneho fungovania našej spoločnosti majú v nevyhnutnej miere prístup k osobným údajom aj tretie subjekty. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov:

  • Naši zákazníci a spolupracujúci lekári;
  • Poskytovatelia IT služieb;
  • Poskytovatelia marketingových služieb;
  • Prevádzkovatelia sociálnych sietí;
  • Poskytovatelia účtovných, daňových a právnych služieb;
  • Poskytovatelia poštových a kuriérskych služieb;
  • Poskytovatelia iných nevyhnutných služieb zabezpečovaných externe.

Uskutočňujeme prenos údajov do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sa primárne spracúvajú v rámci Európskej Únie, predovšetkým na Slovensku. Niektoré z vašich osobných údajov môžu byť prenesené mimo Európsku úniu, k našim sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene (ide napr. o poskytovateľa služieb spojených s odosielaním hromadného newslettera – Mailchimp). Vaše osobné údaje budú prenesené len do spoločností, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@aesthe-med.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje považujete za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, ak si myslíte, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť: Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – informácie vám pošleme v strojovo čitateľnej podobe.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo najmä ak zanikol účel spracúvania, bol odvolaný súhlas alebo ak dochádza k nezákonnému spracúvaniu. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Výmaz osobných údajov je však možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané zákonnou alebo zmluvnou lehotou určenou na ich uchovávanie. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

V prípade ak je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu. Vaše údaje nebudeme ďalej spracúvať pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad vašimi právami alebo záujmami; ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, osobné údaje na tento účel nebudeme ďalej spracúvať.

V prípade ak je spracúvanie založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

Emaily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili, alebo odhlásením sa z odberu na info@aesthe-med.sk

Zachovávanie mlčanlivosti

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.

Používate profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov?

V rámci svojich aktivít nevyužívame automatizované rozhodovanie a profilovanie.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.03.2019.

Cookies policy

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou lokalitou uložený do vášho počítača. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality potom umožní použiť rovnaké predvoľby. Nižšie môžete nájsť kategórie cookies, ktoré využívame.

Nevyhnutné Cookies

Ide o cookies, ktoré potrebuje webová stránka, aby fungovala správne. Väčšinou sú dané použitým CMS systémom. Ukladanie týchto cookies je dané nastavením vášho prehliadača, takže ak si myslíte, že je to pre vás vhodné, zakážte ich ukladanie v prehliadači. Ide o základné cookies, ktoré sa používajú napr. pri navigácii, bez ich povolenia nemusí webová stránka fungovať správne.

Technické Cookies

Cookies, bez ktorých stránka funguje správne, ale ovplyvňujú vaše používanie stránky. Ukladajú sa napríklad informácie o prihlásení (zapamätať si ma) alebo o iných častiach stránky, ktoré môžete upraviť podľa seba.

Trakovacie Cookies

Ide o cookies, ktoré sa používajú na sledovanie správania sa návštevníkov stránky (monitorovanie stránky).  Na tejto stránke sa používa len Google Analytics.  Všetky tieto informácie sú agregované a z toho dôvodu anonymné.  Napriek tomu môžete v spodnej lište odmietnuť cookies, potom sa kód GA do stránky nevloží. Taktiež máte možnosť odmietnuť poskytnutie svojej aktivity Google Analytics inštaláciou doplnku Google Analytics opt-out v prehliadači.

Ostatné Cookies tretích strán

Ide o cookies, ktoré sa ukladajú pri návšteve našej stránky, ale nemáme na ne vplyv. Neukladajú žiadne osobné informácie,  len informácie o zariadení, ktoré používate a webovom prehliadači. Najčastejšie ide o: Google, Facebook, Vimeo, Youtube.

Cookies od Google. Tieto cookies vkladá prehliadač, pokiaľ používate služby od google (jeden účet pre všetko).  Nemôžeme ovplyvniť (vymazať) cookies v klientovom browseri, ktoré tam vkladá iná doména, to nie je technicky možné.  Môžete tomu zabrániť, ak sa odhlásite z prehliadača (občas nepomôže ani inkognito). Podstatné je, že tieto cookies si podľa Nariadenia ošetril google sám a ako ďalšiu cookie vkladá váš súhlas, ktorý ste mu dali, keď ste si vytvárali google konto. Vloženie analytického kódu ovplyvniť môžete (viď trakovacie cookies).